Home เรื่องน่ารู้สำหรับผู้เชื่อใหม่ สิทธิในการอธิษฐานต่อพระเจ้า และตัวอย่างคำอธิษฐาน

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday455
mod_vvisit_counterYesterday3125
mod_vvisit_counterThis week12894
mod_vvisit_counterThis month79099
mod_vvisit_counterAll (since 19Jan2009)4959379

Who's Online

We have 135 guests online

Alexa

สิทธิในการอธิษฐานต่อพระเจ้า และตัวอย่างคำอธิษฐาน PDF Print E-mail
Sunday, 23 August 2009 20:28

นอกจาการรับความรอดพ้นจากการถูกพิพากษาให้รับโทษในนรกที่เราควรได้รับแล้ว เรายังได้รับสิทธิ์ในการอธิษฐานในเรื่องราวต่างๆต่อพระเจ้าด้วย เพราะว่าเราได้รับสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นเหมือนประชากรของพระองค์บนแผ่นดินสวรรค์ เมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าพระองค์จะทรงฟังคำอธิษฐานของเราทุกคำ พระเยซูทรงสัญญากับเราว่า “ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดา   พระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเรา” พระองค์ได้แนะนำเราในการอธิษฐานด้วยว่า “สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อ   ท่านจะได้”  พระคัมภีร์ได้แนะนำเราในการอธิษฐานว่าสิ่งที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้านั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีและสอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าที่มีสำหรับเรา เพื่อการอธิษฐานของเรานั้นจะไม่เป็นคำอธิษฐานที่ผิดและไม่ได้รับคำตอบเรื่องราวต่างๆที่เราสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้านั้นไม่มีข้อจำกัด เราสามารถอธิษฐานได้ทุกเรื่องเหมือนกับเพื่อนสนิทที่พูดคุยกัน บอกเรื่องราวความในใจระหว่างกัน ขอการช่วยเหลือเมื่อได้รับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ และขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ อย่างไรก็ดีเพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นเราสามารถสรุปหัวข้อต่างๆที่คริสต์ชนอธิษฐานต่อพระเจ้าได้ดังนี้

  1. อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า
  2. อธิษฐานสารภาพบาป เพื่อขอรับการอภัย
  3. อธิษฐานขอความช่วยเหลือในความทุกข์ยากลำบากต่างๆ
  4. อธิษฐานเผื่อสามีหรือภรรยา ญาติพี่น้อง เพื่อน และประเทศชาติ ให้ได้รับความสุข
  5. อธิษฐานของการรักษาโรคภัยต่างๆให้หาย
  6. อธิษฐานของการเลี้ยงดู ขอการช่วยเหลือเรื่องสภาวะเศรษฐกิจ และขอการอวยพรจากพระเจ้า
  7. อธิษฐานของการปกป้องและคุ้มครองจากเหตุร้ายต่างๆ
  8. อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่ตอบคำอธิษฐานต่างๆที่เราขอจากพระองค์
  9. อื่นๆ

 

รูปแบบของคำอธิษฐาน

รูปแบบคำอธิษฐานของคริสต์ชนโดยทั่วๆไปมีรูปแบบง่ายๆดังนี้  เริ่มต้นคำอธิษฐานด้วยการกล่าวเรียกพระเจ้า ซึ่งคำที่เราสามารถใช้แทนพระเจ้ามีหลายคำได้อาทิเช่น “ข้าแต่พระเจ้า” “ข้าแต่พระบิดาเจ้า”  “ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด” เป็นต้น หลังจากคำเริ่มต้น ให้เราบอกถึงความต้องการต่างๆของเรา หรือข้อความที่เราต้องการบอกต่อพระเจ้า ในตอนนื้เรามักใช้คำแทนต้วเราว่า “ข้าพระองค์” หรือ แทนต้วเราว่า “ลูก” เป็นต้น เมื่อเราได้ขอสิ่งต่างๆ หรือบอกข้อความต่างๆต่อพระเจ้าจบแล้ว ให้เราลงท้ายคำอธิษฐานว่า “ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน” คำว่า “อาเมน” เป็นคำกล่าวด้วยความเชื่อ หมายความว่า ขอให้เป็นไปตามนี้ 

 

ตัวอย่างคำอธิษฐานของคุณพระเจ้าสำหรับอาหาร

“ข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณพระองค์สำหรับอาหารที่ได้ที่พระองค์ประทานให้แก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงชำระอาหารนี้ให้สะอาดและบริสุทธิ์ และอวยพรให้อาหารนี้เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

 

” ตัวอย่างคำอธิษฐานสารภาพบาป

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสถิตเหนือฟ้าสวรรค์ ข้าพระองค์ถ่อมใจลงต่อพระพักตร์ของพระองค์ สารภาพบาปผิดที่ข้าพระองค์ได้กระทำ ___________________________ ข้าพระเจ้าทรงพระเมตตาอภัยบาปผิด แก่ข้าพระองค์ ตามความรักมั่นคงที่พระองค์มีต่อข้าพระองค์ และของฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ช่วยข้าพระองค์ ประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะมีกำลังเอาชนะความบาปเหล่านี้ และ ไม่หลงไปกระทำความบาปผิดอีก ทูลต่อพระองค์ด้วยใจที่สำนึกผิด ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน” 

 

ตัวอย่างคำอธิษฐานขอความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง

“ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ผู้ทรงสร้างฟ้าสรรค์และแผ่นดินโลก ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง   และน่าเกรงกลัว   ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรงความรักมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ขอทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ ขอทรงโปรดให้เป็นข้าพระองค์เป็นที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ขอประทานความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ในวันนี้  ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์   และขยายเขตแดนของข้าพระองค์   และขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์   และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้าย   เพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย ข้าพระองค์ทูลพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า” 

 

ตัวอย่างคำอธิษฐานขอการเติบโตฝ่ายวิญญาณตามพระคัมภีร์เอเฟซัส

“ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ของข้าพระองค์ๆอธิษฐานว่า  ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา   คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา)   มีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา   และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ และขอให้ตาใจของ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา)   สว่างขึ้น   เพื่อ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา)   จะได้รู้ว่า   ในการที่พระองค์ทรงเรียก (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา) นั้น   พระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา)    และรู้ว่า   มรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไร และรู้ว่า   ฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไร   สำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อ   ตามอำนาจของพระกำลัง   และฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์   เมื่อทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย   และให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรค์สถาน สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอง   เหนือศักดิเทพ   เหนืออิทธิเทพ   เหนือเทพอาณาจักร   และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น 

 

ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา)   โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์ เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของ(ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา) ทางความเชื่อ   เพื่อว่าเมื่อ (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา) ได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้ว (ข้าพระองค์ หรือชื่อของเรา) ท่านก็จะได้มีความสามารถหยั่งรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมด   ถึงความกว้าง   ความยาว   ความสูง   ความลึก คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้   เพื่อที่จะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม    ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์   กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้   ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักร   และในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์   อาเมน” 

 

ท่านสามารถดูตัวอย่างคำอธิษฐานอื่นๆเพิ่มเติมได้จาก “บทความเกี่ยวกับคำพยานชีวิต และตัวอย่างคำอธิษฐานสำหรับสถานการณ์ต่างๆในเว็บไซด์นี้"

Last Updated on Sunday, 23 August 2009 20:45
 

Comments  

 
0 #13 k 2014-03-13 21:42
ขอบคุณพระเจ้า ลูกเชื่อและวางใ จในพระองค์
พระองค์จะรับฟัง คำอธิฐานจากบุตร ของพระองค์
Quote
 
 
0 #12 lalita 2014-03-13 07:42
ขอบคุณพระเจ้า รู้สึกดีใจที่ได ้รู้จักพระคริสค ่ะ ขอบคุณพระเจ้ามา กค่ะ
Quote
 
 
+2 #11 jid apiwan 2014-01-21 11:56
ข้าแต่พระบิดา ลูกรู้ว่าพระองค ์ทรงรักลูกมากเห ลือเกิน พระองค์ทรงดีต่อ ลูก ไม่ว่าลูกจะดื้อ ไม่เชื่อฟัง เอาแต่ใจ ทำผิดครั้งแล้วค รั้งเล่า แต่พระองค์ยังรั ก ความรักของพระอง ค์ไม่เปลี่ยนแปล ง ขอพระองค์ทรงช่ว ยและสร้างลูกที่ จะให้เป็นลูกที่ น่ารักของพระองค ์ด้วย ในนามพระเยซู อาเมน
Quote
 
 
+6 #10 สุจืตรา รักษานาค 2013-10-05 22:10
ตอนที่ยังไม่มีพ ระเจ้าเรารู้สึก ถึงความลำบากควา มท้อแท้ความสิ้น หวัง บ่อยครั้งที่สถา นการณ์ในชีวิตทำ ให้เราแทบขยับตั วไม่ได้ แต่เมือมีพระเจ้ า พระองค์คือคำตอบ ของชีวิต พระองค์คือความส ุขและสันติสุข ที่โลกนี้ หรือเงินทองไม่ส ามารถให้ได้ ขอบคุณพระองค์ที ่ทรงเลือกคนบาปอ ย่างลูกให้ได้รั บรู้ข่าวประเสริ ฐของพระองค์ และให้ลูกได้รัก พระองค์อย่างหมด ใจ
Quote
 
 
+4 #9 สุจิตรา รักษานาค 2013-09-28 22:55
ขอความกรุณาช่วย อธิฐานเผือน้องช าโลม หรือ ด.ญ.อันดามัน รักษานาค ด้วย ตอนนี้น้องอายุ 2 ขวบกว่า แต่มีโรคประจำตั วคือโรคหอบ ต้องกินยา และพ่นยาเป็นประ จำครอบครัวของเร าเป็นคริสเตียน จึงอยากให้คนที่ เชื่อในพระเจ้าช ่วย กันอธิฐานเผื่อ เพราะเรามีความเ ชื่อว่า พระเจ้าเท่านั้น ที่จะช่วยน้องชา โลมได้ ขอความกรุณาพี่น ้องที่รักและเชื ่อในพระเจ้าช ่วยกัน อธิฐานเผื่อ ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
Quote
 
 
+10 #8 กันติชา 2013-06-19 15:02
ต่อจากนี้ชีวิตท ุกวันข้าขอเดินต าม มอบถวายแด่องค์พ ระเจ้า
Quote
 
 
+10 #7 แอร์ 2013-03-10 16:20
พระเจ้าผู้ทรงเป ็นเจ้าของชีวิตข องข้าพระองค์ ขอบคุณพระองค์ทร งแตะต้องสัมผัสใ
ข้าพระองค์ทำให้ ข้าพระองค์รู้สึ กถึงความรักมั่น คงของพระองค์ที่ มีต่อครอบครัว ทรงให้การงานที่ ดีกับเรา ให้เรามีสุขภาพท ี่ดี และยังทรงให้เรา เป็นท่อพระพรสำห รับคนอื่นๆ ข้าพระองค์ไม่สา มาารถมีความพึงพ อใจกับชีวิตได้ หากข้าพระองค์ไม ่มีพระองค์ในชีว ิต
Quote
 
 
+6 #6 จิรันธนิน 2013-01-29 09:25
ขอบพระคุณพระองค ื ทุกอย่างทีให้สิ ่งดีกับครอบครัว ประพันธืโรจน พวกเราจะไม่ลืมค วามรัก และการงาน กืดีขึน ติดต่อประสานงาน และสุขภาพกืดีขั น มีชีวิตนิรันดื
Quote
 
 
+16 #5 burapa 2012-08-12 00:32
ข้าแต่พระบิดา ที่สถิตในสวงสรร ค์
ขอบคุณพระองค์ ที่ให้ลูกได้มีล มหายใจต่อไป
ขอบคุณพระองค์ ที่ให้ลูกได้มีส ติปัญญาในการดำร งชีวิต
ขอบคุณพระองค์ ที่อดทนต่อความบ าปของลูก
ขอบคุณพระองค์ ที่ให้ลูกได้มีช ีวิตอยู่ต่อไปเพ ื่อปรับปรุงแก้ไ ขสิ่งที่ผิดให้ด ีขึ้น
ในนามของ องค์พระเยซูเจ้า อาเมน
Quote
 
 
+12 #4 Jaran Samranpan 2012-06-11 10:04
ขอบพระคุณพระเจ้ าสำหรับบทความที ่ดีเพื่อเป็นพระ พรต่อพวกเรา ขอบคุณพระเจ้าสำ หรับผู้จัดทำขอพ ระพรของพระเจ้าส ถิตย์กับท่านตลอ ดไป..เอเมน
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

 

กด Like ไว้ มีอะไรใหม่ เราแจ้งคุณก่อนใคร

เรื่องน่ารู้อื่นๆ สำหรับผู้เชื่อใหม่ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของผู้อ่าน บทความต่างๆ ที่เข้ามาล่าสุด

สำรวจความเห็น

คุณดู GraceZone จากมุมไหนของโลก