Select Page

คำเทศนา มีชัยเหนือประตูนรก Victory over the gates of Hell มธ.16:18 อจ.สุรศักดิ์

“สิ่งสารพัดกำลังเสื่อมสูญไป แต่พระเยซูตรัสว่า จะมีสิ่งหนึ่งซึ่งดำรงอยู่นิรันดร์” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “มีชัยเหนือประตูนรก” Victory over the gates of Hell มัทธิว 16:18 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019 คจ.แห่งการสร้างใหม่ เสียงคำสอน MP3...

“เบอร์โทรของพระเจ้า” เยเรมีย์33:3 โดยศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

Mini Sermon 7 นาที “เหตุด่วน เหตุร้าย โทร….หาพระเจ้าด่วน” Mini Sermon “เบอร์โทรของพระเจ้า” เยเรมีย์ 33:3 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2019 พระคริสตธรรมไทยใหม่ เสียงคำสอน MP3...

“สามี ภรรยา” คำให้โอวาท พิธีแต่งงาน โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

คำให้โอวาท ในพิธรมงคงสมรส ระหว่าง นางสาว ณัฐชานันท์ เลิศหิรัญธนา กับ นาย อภิชาติ อัศว์วัชรโสภณ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2019 Coffee Addict Cafe & Beyond เสียงคำสอน MP3...

คำเทศนา “กลับสู่รักดั้งเดิม” วิวรณ์ 2:1-7 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เจ้าละทิ้งความรักดั้งเดิมของเข้าเสีย เพราะฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าตกลงมาแล้วนั้น จงกลับใจใหม่และทำตามที่ประพฤติในตอนแรก” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “กลับสู่รักดั้งเดิม” วิวรณ์ 2:1-7 วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 คจ.สามัคคีธรรมเชียงใหม่  ...

บทเรียน “พระธรรมกิจการ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ผู้เชื่อในอดีตอย่างไร พระองค์ก็ยังคงสามารถกระทำสิ่งนั้นในชีวิตของเรา ในวันนี้ได้ ” บทเรียน “พระธรรมกิจการ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 คจ.ใจสมานสุขุมวิท   ดูภาพและฟังเสียงบน...

คำเทศนา (รอบสอง)“พระเจ้าทรงฝึกมือของข้าพเจ้า” สดุดี 18:34 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

“ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา วันนี้ พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นพระพรและนำการพัฒนามาสู่ชีวิตของเราได้” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระเจ้าทรงฝึกมือของข้าพเจ้า” สดุดี 18:34 (เทศนารอบสอง) วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 คจ.ใจสมานสุขุมวิท  ...