Select Page

คำสอนชุด “จงสร้างสาวก” 1 สาวกของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่หนึ่ง โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 สาวกของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่หนึ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MakeDisciples(Thai)/Makedisciples1-TruedisciplesofJesus.mp3...