Select Page

รู้จักจนเป็นพร ( ยน.18:15) “พระองค์ประสงค์ที่จะใช้เรานำความรอดของพระเยซูคริสต์ไปสู่พวกเขา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.18:15) { รู้จักจนเป็นพร } 15ซีโมนเปโตร กับสาวกอีกคนหนึ่งได้ติดตามพระเยซูไป สาวกคนนั้นรู้จักกับมหาปุโรหิตผู้ประจำการ เขาได้เข้าไปกับพระเยซูถึงลานบ้านของมหาปุโรหิต แนวคิด : – หลังจากสาวกทั้งหมดหนี...

พอดี ( ยน.18:14) “ทั้งหมดยังอยู่ในแผนการอันดีเลิศของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.18:14) { คายาฟาสเป็นลูกเขยของอันนาส พอดี } 14คายาฟาสผู้นี้แหละที่แนะนำพวกยิวว่า ควรให้คนหนึ่งตายแทนพลเมืองทั้งหมด แนวคิด : – ใน ยน. 11:50 เมื่อพวกยิวกำลังปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซู...

ถูกพามาหาอันนาส ( ยน.18:13) “ขอพระองค์ทรงสอนเราว่าควรจะตอบสนองอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.18:13) { ถูกพามาหาอันนาส } 13แล้วพาพระองค์ไปหาอันนาสก่อน เพราะอันนาสเป็นพ่อตาของคายาฟาสผู้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้น แนวคิด : – อันนาส เป็นมหาปุโรหิตประจำการ ระหว่าง ค.ศ. 6-15 –...

ทรงถูกมัด ( ยน.18:12) “เราได้ถ่อมตัวลง ยอมอะไรบ้างเพื่อเห็นแก่พระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.18:12) { ทรงถูกมัด } 12พวกพลทหารกับนายทหารและเจ้าหน้าที่ของพวกยิว จึงจับพระเยซูมัดไว้ แนวคิด : – หลังจากที่พระเยซูห้ามปรามเปโตร แล้วรักษาหูของทาสที่ถูกฟันขาด (ลก. 22:51) ซึ่งเป็นการแสดงการยอมจำนนแล้ว...

เต็มใจดื่ม ( ยน.18:11) “แต่ควรอยู่เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.18:11) { เต็มใจดื่ม } 11พระเยซูตรัสกับเปโตรว่า “จงเอาดาบใส่ฝักเสีย เราจะไม่ดื่มถ้วย ซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือ” แนวคิด : – นอกจากพระเยซูจะไม่ชื่นชมในบทบาทฮีโร่ของเปโตรแล้ว(ข้อ 11)...

มัลคัสหูขวาขาด ( ยน.18:10) “สำคัญว่ามันสอดกับน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.18:10) { มัลคัสหูขวาขาด } 10ซีโมนเปโตรมีดาบจึงชักออก ฟันทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตผู้ประจำการถูกหูข้างขวาขาดไป ทาสคนนั้นชื่อมัลคัส แนวคิด : – เมื่อพวกที่มาจับกุมพระเยซู ลงมือจับกุมพระเยซู...