Select Page

บทเรียน เรื่อง “กำเนิดโปรเตสแตนท์“ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เหตุใดคริสเตียน จึงถูกเรียกว่า โปรเตสแตนท์?” บทเรียน โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “กำเนิดโปรเตสแตนท์“ (20นาที) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 คจ.น้ำพุแห่งชีวิต เสียงคำสอน MP3...

ความแตกต่างของนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรเตสแตนต์

1. การนับถือพระแม่มารีและนักบุญ นิกายโรมันคาทอลิกนับถือทั้ง พระเยซู และพระแม่มารี โดยเชื่อว่าพระแม่มารี แม่ของพระเยซู เป็นหญิงพรหมจรรย์ และให้เกียรติพระนางมารีเป็นพิเศษ เรียกว่า “แม่พระ” หมายถึง มารดาของพระเจ้า และยังมีการยกย่อง นักบุญ (Saint [เซนต์]) คือ...

นิกายต่างๆของคริสต์ศาสนา

นิกายของคริสต์ศาสนา (ภาษาอังกฤษ: Christian denomination) คือการแบ่งสาขาของคริสต์ศาสนาตามแนวปรัชญาและหลักการปฏิบัติ ในแต่ละกลุ่มก็แบ่งย่อยเป็นลัทธิ รายการข้างล่างนี้เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น นิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic Church; Roman Catholic religious order)...

ประวัติของอัครสาวกทั้ง 12 คน

นักบุญมัทธิว หรือที่เรียกกันว่า “เลวี” ในพระวรสารของนักบุญมาระโก และลูกา มีอาชีพเก็บภาษีให้กรุงโรม ที่เมืองคาเบอร์นาอุม ทั้งคงมีพื้นเพทางวัฒนธรรมกรีก แต่ชื่อเก่าเป็นภาษาฮีบรู ชื่อของท่านมัทธิวนั้นหมายถึง “คนของพระเจ้า” ในพระวรสารเขียนถึงว่า...