Select Page

ประตูต่างๆของกำแพงเมืองเยรูซาเล็ม

กำแพงที่สง่างมของกรุงเยรูซาเล็มเป็นผลงานสร้างของหลายยุคหลายสมัย รูปทรงปัจจุบันนี้เป็นผลงานการสร้างโดยชาวเติร์กราวศตวรรษที่ 16 ภายใต้การปกครองของสุลต่างสุไลมานมหาราช ในปี ค.ศ.1542 รอบๆ กำแพงที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร ความสูงดดยเฉลี่ย 40 ฟุต มีหอ 34 หอ มี 8 ประตู...

ประเทศอิสราเอล

ชื่อประเทศ ที่ตั้ง อิสราเอล ทวีปเอเซีย ภูมิศาสตร์ – – – – – ภาคเหนือ + ภาคกลาง เป็นเขตที่ประชาชนอาศัยอยู่ ทิศตะวันออก เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันออก เป็นหุบเขาจอร์แดนและหุบเขาอาราบามีแม่น้ำจอร์แดน ทะเลสาบกาลิลี...