Select Page

อพยพ ตอนที่ 31 : “3 เทศกาล แห่งพระพร” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“แผนการของพระเจ้าสุดลึกซึ้ง เราจะเริ่มสังเกตได้ เมื่อเชื่อมพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีรืใหม่เข้าด้วยกัน” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 31 : “3 เทศกาล แห่งพระพร” (14 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่...

อพยพ ตอนที่ 30 : “สะบาโต พระพร 2 เท่า” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“จะเกิดอะไรขึ้นหากพระเจ้าไม่ได้กำหนดให้มนุษย์มีสะบาโต?” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 30 : “สะบาโต พระพร 2 เท่า” (12 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 29 : “ตัวแทนของพระเจ้า” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“บุคคลบางคนเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้ เมื่อเรารักเขาก็เหมือนกำลังรักพระเจ้า เมื่อพยายามทำร้ายเขาก็เหมือนกำลังพยายามต่อสู้พระเจ้า” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 29 : “ตัวแทนของพระเจ้า” (54 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 28 : “พระเจ้ายุติธรรม&เมตตา” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เราสามารถสังเกต เรียนรู้ ความยุติธรรมและพระเมตตาของพระเจ้าได้ จากคำสั่งของพระองค์” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 28 : “พระเจ้ายุติธรรม&เมตตา” (39 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่  ...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 27 : “รู้ใจพระเจ้าด้วยกฏหมาย” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เรารู้ใจของพระเจ้าได้ โดยสังเกตจากกฏหมายที่พระองค์บัญญัติไว้ และจากการเชื่อฟังสิ่งเหล่านั้น” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 27 : “รู้ใจพระเจ้าด้วยกฏหมาย” (54 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่  ...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 28 “เงินตะลันต์” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

ตอนที่ 28 “เงินตะลันต์” (24 นาที) “การได้เข้าสวรรค์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่เรา” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 28 “เงินตะลันต์” (24 นาที) วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...