Select Page

บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี ตอนที่ 15 : “ชื่มชมยินดีทุกเวลา”[ตอนจบ] โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ชื่นชมยินดีทุกเวลา ด้วย 3 เทคนิคง่าย อธิษฐานในอดีต ในปัจจุบัน และ ในอนาคต” บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 15 : “ชื่มชมยินดีทุกเวลา” [ตอนจบ] (24 นาที) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6  ...

บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี ตอนที่ 14 : “พลเมืองแห่งสวรรค์” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เราเป็นคนต่างด้าวในโลกนี้ เพราะความจริงแล้ว เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์” บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 14 : “พลเมืองแห่งสวรรค์” (5 นาที) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี ตอนที่ 13 : “เรื่องชี้เป็นชี้ตายในการรับใช้” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“อาจารย์ที่สอนว่า อย่าดูที่ข้าพเจ้า จงดูที่พระเจ้าเท่านั้น อาจกำลังสอนผิด” บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 13 : “เรื่องชี้เป็นชี้ตายในการรับใช้” (4 นาที) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6...

บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี ตอนที่ 12 : “ช้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“วันนี้ที่เรารู้จักพระเจ้าน้อยไป เพราะเราหิวไม่พอ” บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 12 : “ช้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์” (8 นาที) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี ตอนที่ 11 : “กำไร ขาดทุน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“บางคนเก็บขยะไว้มากมาย จนไม่มีที่เหลือสำหรับเก็บทองคำ” บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 11 : “กำไร ชาดทุน” (7 นาที) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี ตอนที่ 10 : “ฝากไว้กับพระเจ้า” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“หากเราฝากหัวใจของเราไว้กับพระเจ้า ที่นั่นหัวใจของเราจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัยเสมอไป” บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 10 : “ฝากไว้กับพระเจ้า” (5 นาที) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6...