Select Page

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 18 : พ้นจากมโนธรรมฟ้องผิด” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ตราบใดที่เรายังมีมโนธรรมที่ฟ้องผิด เราไม่อาจเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 18 : พ้นจากมโนธรรมฟ้องผิด ( 26 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 17 : สรุป 10 บท ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“สรุป 10 บท ใน 16 นาที” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 17 : สรุป 10 บท ( 16 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 16 : หลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เราจะรู้และแน่ใจได้อย่างไรว่า บาปของเราได้รับการอภัยแล้วจริงๆ เรากลายเป็นผู้ชอบธรรมตามที่พระเยซูทรงสัญญาแล้วจริงๆ?” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 16 : หลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ ( 29 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 15 : ไถ่บาปชั่วนิรันดร์ ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ในเมื่อเรารับการไถ่แล้ว เป็นคนชอบธรรมแล้ว เรายังคงต้องสารภาพอีกหรือไม่?” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 15 : ไถ่บาปชั่วนิรันดร์ ( 52 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 14 : พันธสัญญาใหม่” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พันธสัญญาใหม่ เป็นคนละกติกากับศาสนา เมื่อกติกาใหม่มาถึง กติกาเดิมแห่งศาสนาจึงถูกยกเลิกไม่ใช้อีกต่อไป” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 14 : พันธสัญญาใหม่ ( 45 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่  ...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 13 : พ้นกฏศาสนา” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

” การพยายามทำตามศาสนาทำให้ตาย เพราะเราไม่สามารถทำได้ตามกฏเกณฑ์ของศาสนาได้” [ขออภัย ผมลืมกดอัดเสียง จึงทำให้ต้องใช้เสียงจากกล้องวิดีโอ] บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 13 : พ้นกฏศาสนา ( 45 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017...