Select Page

พระเจ้าทรงควบคุมอยู่ ( อมส. 5:8) “ไม่ต้องตกใจ พระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่เราอย่างแน่นอน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( อมส. 5:8) { พระเจ้าทรงควบคุมอยู่ } “พระองค์ผู้ทรงสร้างกลุ่มดาวลูกไก่และดาวไถ ผู้ทรงเปลี่ยนความมืดทึบให้เป็นรุ่งเช้า ทรงทำให้กลางวันมืดเป็นกลางคืน ผู้ทรงเรียกน้ำของทะเล และเทลงบนพื้นดิน...

พระพิโรธของพระเจ้า ( อาโมส 1:2 ) “เรารอดพ้นแล้ว แต่คนอื่นหล่ะ?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( อาโมส 1:2 ) { พระพิโรธของพระเจ้า } ท่านกล่าวว่า “พระเจ้าทรงเปล่งพระสิงหนาทจากศิโยน และทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์จากเยรูซาเล็ม ลานหญ้าของผู้เลี้ยงแกะโศกเศร้า และยอดภูเขาคารเมลก็เหี่ยวไป” อมส. 1:2 แนวคิด : •...

เริ่มเลย ( นหม. 2:10-16 ) “อย่ารอให้พร้อมทุกอย่างก่อน แล้วจึงเริ่มทำตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( นหม. 2:10-16 ) { เริ่มเลย } “แล้วข้าพเจ้าลุกขึ้นในเวลากลางคืน คือข้าพเจ้ากับชายบางคนที่อยู่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้บอกให้ใครเนหะมีย์ทราบเรื่องที่พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงดลใจให้ข้าพเจ้าทำเพื่อเยรูซาเล็ม...

การฟื้นฟูที่แท้จริง ( 2พศด. 34:29-33 ) “เกิดขึ้นเป็นจริงได้ เมื่อเราเริ่มลงมือ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 2พศด. 34:29-33 ) { การฟื้นฟูที่แท้จริง } “และพระราชาประทับยืนอยู่ในพระที่ของพระองค์ และกระทำพันธสัญญาต่อพระพักตร์พระเจ้า ที่จะทรงดำเนินตามพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติพระโอวาท และกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดพระจิตสุดพระทัย...

รับตามสัญญา ( ฮบ. 6:12 ) “เราควรอดทน กับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ รอคอยอย่างเชื่อมั่น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ฮบ. 6:12 ) { รับตามสัญญา } “เพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉื่อยช้า แต่ให้เลียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทน จึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดก” ฮบ. 6:12 แนวคิด เคล็ดลับการได้รับตามพระสัญญา • ไม่เฉื่อยช้า...