Select Page

คำแนะนำในการรับใช้ จากอาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์ : ตอนที่ 42 อย่าดูหมิ่นวันแห่งการเล็กน้อย

42 อย่าดูหมิ่นวันแห่งการเล็กน้อย http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryadvicebyPastorVarun/MinistryadvicebyPastorVarun42-Dontdespiseyoursmallbeginnings.mp3...

คำสอนเรื่อง รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชุดที่2 ตอนที่ 7 เมื่อไฟของพระเจ้าแตะท่าน โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 เมื่อไฟของพระเจ้าแตะท่าน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/KnowingtheHolySpirit2nseries(ThaiMP3)/KnowingtheHolySpirit2ndseries7-Whenthefiretouchesyou.mp3...

คำสอนเรื่อง กุญแจเปิดสวรรค์ : กุญแจเปิดสวรรค์ : 7 ผลประโยชน์ของการนมัสการ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

กุญแจเปิดสวรรค์ : 7 ผลประโยชน์ของการนมัสการ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/KeysToOpenHeaven(ThaiMP3)/Keystoopenheaven7-Benefitsofworship.mp3...

รู้จักเสียง (ยน. 10:3-4) “แกะของพระเยซู จะรู้ว่า เสียงไหนเป็นของพระเยซู”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 10:3-4) { รู้จักเสียง } “เมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้า และแกะก็ตามไปเพราะรู้จักเสียงของท่าน” ยน. 10:4 แนวคิด : • พระเยซูเปรียบเทียบ ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง พระองค์เอง กับ...