Select Page

ชีวิตแห่งชัยชนะ (ชุดที่ ๖) ตอนที่ 13 อย่าให้ใครทำลายความชื่นชมยินดีของคุณ ตอนที่2 โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

13 อย่าให้ใครทำลายความชื่นชมยินดีของคุณ ตอนที่2 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/VictoriousLivingseries6/Victoriousliving6-13-Dontletanyonestealyourjoy2.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

คำแนะนำในการรับใช้จากอาจารย์วรุณ : 50 ผู้รับใช้ที่ปราศจากตำหนิดีพร้อม ตอนจบ

50 ผู้รับใช้ที่ปราศจากตำหนิดีพร้อม ตอนจบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryadvicebyPastorVarun/MinistryAdvicebyPastorVarun50-Beabovereproach6.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

ยึดมั่นภารกิจ (ยน. 3:28) “อย่าหวั่นไหว เดินต่อไป ทำภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำนั้นให้สำเร็จ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:28) { ยึดมั่นภารกิจ } 28ท่านทั้งหลายเองก็ได้เป็นพยานของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าได้พูดว่า ข้าพเจ้ามิใช่พระคริสต์ แต่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์ [แนวคิด] : – แม้ดูเหมือนจะถูกยุ...

ล้วนมาจากพระเจ้า (ยน. 3:27) “เราสมควรอย่างยิ่งที่จะพึ่งพาพระเจ้าในการกระทำสิ่งใดๆก็ตาม”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:27) { ล้วนมาจากพระเจ้า } 27ยอห์นตอบว่า “ไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลย นอกจากที่พระเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขา [แนวคิด] : – ยอห์นตอบสาวก ด้วยประโยคฝ่ายวิญญาณว่า “ความสำเร็จทั้งสิ้นมาจากสวรรค์”...

ผู้หวังดี (ยน. 3:26) “อย่าฟังผู้หวังดี มากกว่า ฟังพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:26) { ผู้หวังดี } 26สาวกของยอห์นจึงไปหายอห์นและพูดว่า “อาจารย์เจ้าข้า ท่านที่อยู่กับอาจารย์ที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันออก ผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้น นี่แน่ะ ท่านผู้นั้นให้บัพติศมา...