Select Page

มีพระคำในชีวิต ( ยน.5:38) “รู้พระคัมภีร์มากแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าไม่ได้วางใจในพระเยซูคริสต์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:38) { มีพระคำในชีวิต } 38 และท่านทั้งหลายไม่มีพระดำรัสของพระองค์อยู่ในตัวท่าน เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้วางใจในพระองค์ผู้ที่พระบิดาทรงใช้มานั้น แนวคิด : – พวกยิวรู้จักพระคัมภีร์ ท่องจำพระคัมภีร์...

ไม่เชื่อก็จะไม่ได้ยิน ( ยน.5:37) “วันนี้ เราเชื่อมั่นจริงๆหรือไม่ว่า สิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกจะเป็นจริง? จะเกิดขึ้นจริงๆ?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:37) { ไม่เชื่อก็จะไม่ได้ยิน } 37 และพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา พระองค์เองก็ได้ทรงเป็นพยานให้แก่เรา แนวคิด : – พยานยิ่งใหญ่กว่ายอห์น ก็คือพระบิดานั่นเอง เนื่องจากพระบิดาใช้พระเยซูมา พระบิดาจึงสนับสนุนเต็มที่...

กำลังทำงานของใคร? ( ยน.5:36) “วันนี้ เรากำลังทำอะไรอยู่?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:36) { กำลังทำงานของใคร? }  36 แต่คำพยานที่เรามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอห์น เพราะว่างานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทำให้สำเร็จ งานนี้แหละที่เรากำลังทำอยู่ เป็นพยานให้แก่เราว่าพระบิดาทรงใช้เรามา แนวคิด : –...

แค่ชั่วขณะหนึ่ง ( ยน.5:35) “วันนี้ ตาของเราเห็นสิ่งถาวร หรือ เห็นแค่ของอนิจจัง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:35) { แค่ชั่วขณะหนึ่ง } 35 ยอห์นเป็นโคมที่จุดสว่างไสว และท่านทั้งหลายก็พอใจที่จะชื่นชมยินดีชั่วขณะหนึ่งในความสว่างของยอห์นนั้น แนวคิด : – พวกยิวชื่นชมยอห์น และติดตามยอห์น...

ถึงกระนั้นก็ยังรัก ( ยน.5:34) “อย่ากังวลไปเลย พระเยซูทรงรักเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:34) { ถึงกระนั้นก็ยังรัก } 34 มิใช่ว่าคำพยานซึ่งเราได้รับนั้นมาจากมนุษย์ แต่ที่เรากล่าวสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายรอด แนวคิด : – เมื่อมีพระบิดาเป็นพยานให้พระเยซูแล้ว...