Select Page

ไม่กล้าพูดอย่างเปิดเผย ( ยน.7:13 ) “ในชีวิตของเรายอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆแล้วหรือยัง?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.7:13 ) { ไม่กล้าพูดอย่างเปิดเผย } แนวคิด : – คนเหล่านั้นในเยรูซาเล็มไม่กล้าพูดถึงเรื่องของพระเยซู อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกยิว เนื่องจากคนเหล่านั้นไม่อยากให้พวกยิวคิดว่าพวกเขาเกี่ยวข้องใดๆกับพระเยซู –...

พระเยซูคือใคร? ( ยน.7:12 ) “พระเยซูคือใครสำหรับชีวิตของเรา?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.7:12 ) { พระเยซูคือใคร? } 12 และประชาชนก็ซุบซิบกันถึงพระองค์เป็นอันมาก บางคนพูดว่า “เขาเป็นคนดี” บางคนว่า “ไม่ใช่ เขาทำให้ประชาชนหลงผิดไป” แนวคิด : – ขณะที่พวกยิวกำลังมองหาพระเยซู...

มองหาพระเยซู ( ยน.7:11 ) “อะไรเป็นแรงจูงใจของเรา ในการแสวงหาพระเยซู?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.7:11 ) { มองหาพระเยซู } 11 พวกยิวมองหาพระองค์ในงานเทศกาลนั้นและถามว่า “คนนั้นอยู่ที่ไหน” แนวคิด : – พวกยิวในข้อนี้ ไม่ได้หมายถึง ฝูงชน(ข้อ12) หรือ ชาวกรุงเยรูซาเล็ม(ข้อ25) แต่หมายถึง ผู้นำยิวในเยรูซาเล็ม...

จงสงบ ในเวลาที่ควรสงบ ( ยน.7:10 ) “จงทำตามจังหวะของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.7:10 ) { จงสงบ ในเวลาที่ควรสงบ } 10 แต่เมื่อพวกน้องๆของพระองค์ขึ้นไปในงานเทศกาลนั้นแล้ว พระองค์ก็เสด็จตามขึ้นไปด้วย แต่ไปอย่างเงียบๆไม่เปิดเผย แนวคิด : – พระเยซูบอกพวกน้องๆว่ายังไม่ขึ้นไปในงานเทศกาล...

ยังอยู่ต่อไป ( ยน.7:9 ) “รับรู้สัญญาณจากพระเจ้า รอคอยพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.7:9 ) { ยังอยู่ต่อไป } 9 เมื่อตรัสเช่นนั้นแล้ว พระองค์ก็ยังคงประทับอยู่ในแคว้นกาลิลีต่อไป แนวคิด : – เมื่อพระเยซูบอกให้พวกน้องๆขึ้นไปงานเทศกาลแต่พระองค์ยังไม่ไป เพราะเหตุผลบางอย่างแล้ว...