Select Page

ไม่รู้จัก ( ยน.8:19 ) “เชื่อในคำสอน แล้วปฏิบัติตาม เราก็จะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.8:19 ) { ไม่รู้จัก } 19 เหตุฉะนั้นเขาจึงทูลพระองค์ว่า “พระบิดาของท่านอยู่ที่ไหน” พระเยซูตรัสตอบว่า “ตัวเราก็ดี พระบิดาของเราก็ดี ท่านทั้งหลายไม่รู้จัก ถ้าท่านรู้จักเรา ท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย”  แนวคิด :...

พระเจ้ารับรอง ( ยน.8:18 ) “เลือกทำอะไร หรือไม่ทำอะไร เราได้ใส่ใจกับน้ำพระทัยของพระเจ้า ต่อการกระทำเหล่านั้นมากเพียงใด?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.8:18 ) { พระเจ้ารับรอง } 18 เราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเอง และพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็เป็นพยานให้แก่เราด้วย”  แนวคิด : – พระเยซูทรงตอบพวกฟาริสี ที่หาว่า คำพยานของพระเยซูไม่เป็นความจริง...

กติกาของใคร? ( ยน.8:17 ) “จงระวัง! ตั้งกติกาขึ้นมา และ เมื่อพระคำของพระเจ้าไม่ตรงกับกติกาของตนเอง ก็สรุปว่า พระคำของพระเจ้าล้าสมัย หรือไม่ได้ผล”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.8:17 ) { กติกาของใคร? } 17 ในธรรมบัญญัติของท่านเขียนไว้ว่า คำพยานของคนสองคนย่อมเชื่อถือได้ แนวคิด : – ข้อนี้ พระเยซูทรงตอบพวกฟาริสี ที่กล่าวหาว่า พระเยซูพูดไม่จริง...

ร่วมกับพระบิดา ( ยน.8:16 ) “วันนี้ เราทำสิ่งต่างๆร่วมกับพระบิดาอยู่ หรือ ทำโดยลำพัง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.8:16 ) { ร่วมกับพระบิดา } 16 แต่ถึงแม้เราจะพิพากษา การพิพากษาของเราก็ถูกต้อง เพราะเราไม่ได้พิพากษาโดยลำพัง แต่เราพิพากษาร่วมกับพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา แนวคิด : – พระเยซูบอกพวกฟาริสีว่า...

บทเรียน พระธรรมอพยพ “ตอนที่ 11 : “แหวกทะเลแดง” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เมื่อโมเสส ทำตามคำสั่งของพระเจ้า พระเจ้าทรงทำตามคำสัญญาของพระองค์” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 11 : “แหวกทะเลแดง” ( 18นาที) วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...