Select Page

บทเรียน “เผชิญหน้าความตาย“ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“วันนี้ เราควรจะเตรียมตัวอย่างไร เพื่อเผชิญหน้ากับความตายอย่างสง่างามและมีชัยชนะ?” บทเรียน โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “เผชิญหน้าความตาย“ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018 คจ.น้ำพุแห่งชีวิต   เสียงคำสอน MP3...

ลำดับเหตุการณ์ ของการสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ จากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม

ลำดับเหตุการณ์ ของการสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ จากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม

รังเกียจความจริง ( ยน.8:45) “ลูกพระเจ้า จะเลือกเชื่อความจริง ลูกมาร จะเชื่อคำโกหก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.8:45) { รังเกียจความจริง } 45 แต่ท่านทั้งหลายมิได้เชื่อเรา เพราะเราพูดความจริง แนวคิด : – พระเยซูบอกพวกยิวว่า พวกเขาไม่เชื่อคำของพระเยซู ก็เพราะพระเยซูพูดความจริง พวกเขาไม่ชอบ พวกเขาสมัครเป็นลูกของมาร...

ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ : 1 พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเยี่ยม โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเยี่ยม http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/AboundingLife(Thai)/Aboundinglife1-JesusisthegoodShepherd.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

คำหนุนใจจากสวรรค์ : 8 พระเจ้าทำให้ท่านรุ่งเรือง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ : 8 พระเจ้าทำให้ท่านรุ่งเรือง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven8-Godmakesyouafruitfulland.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...