Select Page

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 19 : “เจ้าจะไม่เชื่อฟังเราอีกนานเท่าใด?” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของเจ้า ยังไม่เพียงพออีกหรือ ที่จะทำให้เจ้าไว้วางใจในเรา?.” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 19 : “เจ้าจะไม่เชื่อฟังเราอีกนานเท่าใด?” ( 9 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 18 : “มานา” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระเจ้าทรงเลี้ยงดูประขากรของพระองค์ด้วยอาหารจากเบื้องบนไม่ขาดเลย จนกระทั่ง…” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 18 : “มานา” ( 4 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมอพยพ ตอนที่ 17 : “40ปี ไม่มีอดตาย” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระเจ้าทรงสามารถเลี้ยงดูคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารได้ฉันใด พระองค์ก็ทรงสามารถเลี้ยงดูครอบครัวของเราได้ฉันนั้น” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 17 : “40ปี ไม่มีอดตาย” ( 8 นาที) วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2017...

ตอบสนองอย่างคนตาสว่าง ( ยน.9:38 ) “วันนี้เราพบพระเยซูแล้ว อย่า ให้เราตอบสนองอย่างคนตาบอดเลย”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:38 ) { ตอบสนองอย่างคนตาสว่าง } 38 เขาจึงทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์วางใจ” แล้วเขาก็กราบไหว้พระองค์ แนวคิด : – เมื่อชายที่หายตาบอด รู้ว่าเขาได้พบพระเยซูแล้ว...

เราอยู่นี่แล้ว ( ยน.9:37 ) “ผู้ที่หิวกระหายจะพระองค์ จะได้อิ่มบริบูรณ์ในความอิ่มเอมของการทรงสถิตของพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:37 ) { เราอยู่นี่แล้ว } 37 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เจ้าได้เห็นท่านแล้ว ท่านผู้นั้นเองที่กำลังพูดอยู่กับเจ้า” แนวคิด : – พระเยซูพูดกับชายที่หายตาบอดผู้ซึ่งกำลังแสวงหาที่จะเห็นกับพระองค์ว่า...