Select Page

คำเทศนา “วางใจในผู้ใด” 2พศด.14-16 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ไม่มีคำว่า มากเกินไป สำหรับ การวางใจในพระเจ้า” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “วางใจในผู้ใด” 2พศด.14-16 วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฏาคม 2018 คจ.น้ำพุแห่งชีวิต   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี ตอนที่ 15 : “ชื่มชมยินดีทุกเวลา”[ตอนจบ] โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ชื่นชมยินดีทุกเวลา ด้วย 3 เทคนิคง่าย อธิษฐานในอดีต ในปัจจุบัน และ ในอนาคต” บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 15 : “ชื่มชมยินดีทุกเวลา” [ตอนจบ] (24 นาที) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6  ...

บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี ตอนที่ 14 : “พลเมืองแห่งสวรรค์” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เราเป็นคนต่างด้าวในโลกนี้ เพราะความจริงแล้ว เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์” บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 14 : “พลเมืองแห่งสวรรค์” (5 นาที) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6   เสียงคำสอน MP3...

มีเหตุผลของพระองค์ ( ยน11:30) “จงไว้ใจว่าพระองค์มีเหตุผลที่ดีเลิศสำหรับการกระทำเช่นนั้นเสมอ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน11:30) { มีเหตุผลของพระองค์ } 30 ฝ่ายพระเยซูยังไม่เสด็จเข้าไปในหมู่บ้าน แต่ยังประทับอยู่ ณ ที่ซึ่งมารธาพบพระองค์นั้น แนวคิด : – เมื่อมารธากลับเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อไปเรียกมารีย์...

ตอบสนองอย่างไร? ( ยน11:29) “เราจะนั่งจมอยู่ หรือเราจะรีบลุกขึ้นไปพบพระองค์ในทันที”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน11:29) { ตอบสนองอย่างไร? }  29 เมื่อมารีย์ได้ยินแล้วเธอก็รีบลุกขึ้นไปเฝ้าพระองค์  แนวคิด : – เมื่อมารีย์ได้ยินว่า พระเยซูมาแล้ว พระเยซูทรงเรียกหาเธอ พระเยซูต้องการพบเธอ – เธอก็ลืมทุกสิ่ง...