Select Page

Words of the Day | สุภาษิต 27:1

อย่าคุยอวดถึงพรุ่งนี้ เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งๆจะนำอะไรมาให้บ้าง สุภาษิต 27:1 พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับ...

การพิพากษาเริ่มต้นขึ้นแล้ว ( ยน12:31) “วันนี้ยังเป็นโอกาสแห่งการกลับใจ จงกลับใจก่อนที่จะสายเกินไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:31) { การพิพากษาเริ่มต้นขึ้นแล้ว } 31 บัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แล้ว เดี๋ยวนี้เจ้าโลกนี้จะถูกกำจัดออกไป แนวคิด : – พระเยซูตรัสกับฝูงชนว่า การพิพากษาของพระเจ้าได้เริ่มขึ้นแล้ว –...

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 4 ยืนหยัดในความเชื่อ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

4 ยืนหยัดในความเชื่อ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways4-Stayinfaith.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...

เพื่อเรา ( ยน12:30) “สิ่งที่พระองค์อนุญาตให้เกิดกับเราในวันนี้ พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:30) { เพื่อเรา } 30 พระเยซูตรัสตอบว่า “เสียงนั้นเกิดขึ้นเพื่อท่านทั้งหลาย ไม่ใช่เพื่อเรา  แนวคิด : – พระเยซูพูดถึงพระสุรเสียงของพระบิดาจากฟ้าสวรรค์ ที่ฝูงชนได้ยินว่า...

ไม่เข้าใจ ( ยน12:29) “เพราะยังไม่ถึงเวลาเข้าใจ แต่เมื่อถึงเวลาเราจะเข้าใจได้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน12:29) { ไม่เข้าใจ } 29คนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ยินเสียงนั้นและพูดว่าฟ้าร้อง คนอื่นๆก็พูดว่า “ทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้กล่าวกับพระองค์”  แนวคิด : – ขณะที่พระบิดาตรัสกับพระเยซู จากฟ้าสวรรค์...