Select Page

คุณสมบัติไม่เพียงพอ ( ยน.16:12) “ไม่มีมนุษย์ธรรมดาคนใดๆสามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเขาเอง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.16:12) { คุณสมบัติไม่เพียงพอ } 12“เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกแก่ท่านทั้งหลาย แต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้ แนวคิด : – พระเยซูบอกกับเหล่าสาวกว่า พระองค์มีเรื่องราวอีกมากมายที่อยากจะบอก อยากจะสอนพวกเขา...

การพิพากษา ( ยน.16:11) “เร่งทำการของพระเจ้าช่วยคนพ้นนรก เข้าสู่สวรรค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.16:11) { การพิพากษา } 11ในเรื่องการพิพากษานั้น คือ เพราะเจ้าโลกนี้ถูกพิพากษาแล้ว แนวคิด : – พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้โลกรู้แจ้งเรื่องการพิพากษาว่า ผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้ว มารซาตานได้พ่ายแพ้แล้ว...

ความชอบธรรม (ยน.6:10) “คนชอบธรรมจริงๆแล้ว ก็จะสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกที่ชอบธรรม”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.16:10) { ความชอบธรรม } 10ในเรื่องความชอบธรรมนั้น คือเพราะเราไปหาพระบิดา และท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีก แนวคิด : – เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา พระองค์จะทำให้โลกรู้แจ้งเรื่องความชอบธรรม คือ...

รู้แจ้งเรื่องความบาป ( ยน.16:9) “ด้วยการเชื่อฟังและทำตามการทรงนำของพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.16:9) { รู้แจ้งเรื่องความบาป } 9ในเรื่องความผิดนั้น คือเพราะเขาไม่วางใจในเรา แนวคิด : – พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาทำให้โลกรู้แจ้ง ว่าพระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก –...

ทำให้โลกรู้แจ้ง ( ยน.16:8) “การเปิดเผยความล้ำลึกของพระเจ้าให้โลกได้รู้จักและเข้าใจ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.16:8) { ทำให้โลกรู้แจ้ง } 8เมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความผิด ความชอบธรรม และการพิพากษา แนวคิด : – พระเยซูตรัสถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้จะเสด็จมาอยู่กับเหล่าสาวกว่า...