Select Page

ดูเหมือนเสียแต่ได้ ( ยน.16:7) “โดยการดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระองค์อยู่เสมอ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.16:7) { ดูเหมือนเสียแต่ได้ } 7อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป องค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน...

จำเป็นต้องเกิด ( ยน.16:6) “ย่อมเป็นที่ดีสำหรับเราอย่างแน่นอน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.16:6) { จำเป็นต้องเกิด } 6แต่เพราะเราได้บอกเรื่องนี้แก่พวกท่าน จิตใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์โศก แนวคิด : – พระเยซูพูดกับพวกสาวกว่า พระองค์ทรงทราบว่าตอนนี้จิตใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความทุกข์...

คำสอนชุด พระนิเวศ ตอนที่ 7 รับใช้โดยช่วยเหลือในพระนิเวศ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 รับใช้โดยช่วยเหลือในพระนิเวศ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheHouseOfGOD(Thai)/ThehouseofGod7-Serveintheministryofhelps.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

เสริมสร้างการรับใช้ : 7 คุณมีคุณค่ามากในสายพระเนตร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 คุณมีคุณค่ามากในสายพระเนตร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryEnrichment(Thai)/Ministryenrichment7-YouarepreciousinGodssight.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ขอบอก ( ยน.16:5) “เมื่อพระเจ้าประสงค์จะพูดกับเรา จงตั้งใจฟัง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.16:5) { ขอบอก } 5แต่บัดนี้เรากำลังจะไปหาพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และไม่มีใครในพวกท่านถามเราว่า ‘พระองค์จะเสด็จไปที่ไหน’ แนวคิด : – พระเยซูบอกกับเหล่าสาวกว่า พระองค์กำลังจะกลับไปหาพระบิดาแล้ว –...