Select Page

เมื่อถึงเวลานั้น ( ยน.16:4) ” มีชัยชนะและเกิดผลเป็นพระพรรอบด้าน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.16:4) { เมื่อถึงเวลานั้น } แนวคิด : – พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า เหตุที่พระองค์ไม่ได้บอกเรื่องการข่มเหงแก่เขาตั้งแต่แรก ก็เพราะก่อนหน้านี้พระองค์อยู่กับเขา เขาไม่จำเป็นต้องรับมืออะไรกับการข่มเหงเหล่านั้น...

ไม่คุ้นเคยกับพระเจ้า ( ยน.16:3) “ด้วยการอธิษฐาน และการอ่านพระคำแล้วประพฤติตามพระคำของพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.16:3) { ไม่คุ้นเคยกับพระเจ้า } 3เขาจะกระทำดังนั้นเพราะเขาไม่รู้จักพระบิดา และไม่รู้จักเรา แนวคิด : – พระเยซูอธิบายให้พวกสาวกฟังว่า สาเหตุที่คนทั้งหลายจะข่มเหงพวกเขา จะขับพวกเขาออกจากธรรมศาลา จะฆ่าพวกเขา...

ราคาที่ต้องจ่าย ( ยน.16:2) “เรายินดีที่จะจ่ายราคานั้นในการติดตามพระเยซูหรือไม่?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.16:2) { ราคาที่ต้องจ่าย } 2เขาจะอเปหิท่านเสียจากธรรมศาลา แท้จริงวันหนึ่งทุกคนที่ประหารชีวิตของท่าน จะคิดว่าเขาทำการนั้นเป็นการปฏิบัติพระเจ้า  แนวคิด : – พระเยซูบอกกับพวกสาวกล่วงหน้าว่า...

เพื่อไม่ให้ท้อถอย ( ยน.16:1) “คนที่ต้องการพบทางออก จงเอาใจใส่พระวจนะของพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.16:1) { เพื่อไม่ให้ท้อถอย } 1“เราบอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลาย ก็เพื่อไม่ให้ท่านท้อถอย  แนวคิด : – พระเยซูอธิบายให้สาวกฟังว่า เหตุนี้พระเยซูบอกสิ่งต่างๆแก่พวกสาวก ใน บทที่ 14 และ 15 ทั้งการเตือน...

เป็นพยานเพื่อพระเยซู ( ยน.15:27) “พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.15:27) { เป็นพยานเพื่อพระเยซู } 27และท่านทั้งหลายก็จะเป็นพยานด้วย เพราะว่าท่านได้อยู่กับเราตั้งแต่แรกแล้ว แนวคิด : – พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า แม้โลกนี้จะไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระมาซีฮา...