Select Page

“สามี ภรรยา” คำให้โอวาท พิธีแต่งงาน โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

คำให้โอวาท ในพิธรมงคงสมรส ระหว่าง นางสาว ณัฐชานันท์ เลิศหิรัญธนา กับ นาย อภิชาติ อัศว์วัชรโสภณ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2019 Coffee Addict Cafe & Beyond เสียงคำสอน MP3...

ยอมไม่ชนะ ( ยน.18:6) “ถือว่าเป็นเกียรติยิ่งใหญ่ที่เราได้มีส่วนร่วมทุกข์กับพระเยซู”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.18:6) { ยอมไม่ชนะ } 6เมื่อพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “เราคือผู้นั้นแหละ” เขาทั้งหลายได้ถอยหลังและล้มลงที่ดิน แนวคิด : – หลังจากที่พวกที่มาจับพระเยซู ตอบคำถามของพระเยซู ว่า พวกเขามาหาเยซูชาวนาซาเร็ธ (ข้อ...

เราเป็นผู้นั้น ( ยน.18:5) “เราจะเลือกตอบสนองอย่างไร?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.18:5) { เราเป็นผู้นั้น } 5เขาทูลตอบพระองค์ว่า “มาหาเยซูชาวนาซาเร็ธ” พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราคือผู้นั้นแหละ” ยูดาสผู้อายัดพระองค์ก็ยืนอยู่กับคนเหล่านั้น แนวคิด : – เมื่อพระเยซูทรงถามพวกที่มาจับพระองค์ว่า...

เต็มใจตายเพื่อเรา ( ยน.18:4) “วันนี้เราเต็มใจที่จะสละอะไรบ้างเพื่อพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.18:4) { เต็มใจตายเพื่อเรา } 4พระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์ พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่า “ท่านทั้งหลายมาหาใคร” แนวคิด : – พระเยซูทรงทราบทุกสิ่ง ทรงทราบว่าพวกคนที่ยูดาสพามานั้น...

พระพรที่ยิ่งใหญ่กว่า | 2 ของถวายที่พระเจ้ายอมรับ ตอนที่ 2 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

2 ของถวายที่พระเจ้ายอมรับ ตอนที่ 2 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/GreaterBlessing(Thai)/Greaterblessing2-Acceptableofferings2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...