Select Page

สอนโดย อาจารย์วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) และ อาจารย์ศิริพร สุกัญจนสิริ (อ.ใหญ่)

เสียงการสอนนี้ มีทั้งหมด 19 ตอน ถูกสอนขึ้นในระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2012
Gracezone ได้รับอนุญาต จากอาจารย์วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) ให้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นพระพรแก่พี่น้องได้ ในเว็บไซต์ Gracezone