Select Page

aslan2

อาณาจักรพันปีเป็นชื่อเรียกการครอบครองพันปีของพระเยซูคริสต์บนโลกนี้ บางคนตีความหมายว่าจำนวน 1000 ปีเป็นแค่ตัวเลขเปรียบเทียบ บางคนคิดว่า 1000 ปีเป็นแค่วิธีการบอกถึง ?ระยะเวลาที่ยาวนาน? ความเข้าใจแบบนี้ทำให้คนบางคนไม่ได้คิดว่ามันเป็นการครอบครองโลกพันปีจริง ๆ ด้วยพระองค์เองของพระเยซูคริสต์ แต่หนังสือวิวรณ์ 20:2-7 เขียนไว้หกครั้งอย่างเจาะจงว่าอาณาจักรพันปีคือระยะเวลา 1000 ปี หากพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะบอกว่า ?ระยะเวลาที่ยาวนาน? พระองค์ก็ทรงสามารถที่จะตรัสเช่นนั้นง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องย้ำเวลาที่ชัดเจนซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นแน่

พระคัมภีร์บอกเราว่าเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมายังโลก พระองค์จะทรงสถาปนาพระองค์เองในฐานะกษัตริย์แห่งกรุงเยรูซาเล็มและจะทรงประทับบนพระที่นั่งของดาวิด (ลูกา 1:32-33) พันธสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขหลายฉบับเรียกร้องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์โดยพระองค์เองเพื่อสถาปนาพระราชอาณาจักร ในพันธสัญญาที่ทรงทำไว้ต่ออับรามพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้แผ่นดิน, ลูกหลาน, ประมุข, และพระพรฝ่ายวิญญาณ กับคนอิสราเอล (ปฐมกาล 12:1-3) ในพันธสัญญาปาเลสไตน์พระเจ้าทรงสัญญากับคนอิสราเอลว่าจะทรงทำให้แผ่นดินของเขากลับสู่สภาพดีและเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินอีก (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:1-10) ในพันธสัญญาต่อดาวิดพระเจ้าทรงสัญญากับคนอิสราเอลว่าจะทรงให้อภัยพวกเขา ? ทางที่ประชาชาติจะได้รับพระพร (เยเรมีย์ 31:31-34)

ในการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง พันธสัญญาเหล่านี้จะถูกทำให้สำเร็จลงในขณะที่คนอิสราเอลจะถูกรวบรวมกลับมาจากบรรดาประชาชาติอีกครั้งหนึ่ง (มัทธิว 24:31), พวกเขาจะกลับใจใหม่และหันมาหาพระเจ้า (เศคาริยาห์ 12:10-14) และจะถูกนำกลับมาสู่แผ่นดินภายใต้การครอบครองของพระเมสสิยาห์, พระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์พูดถึงสภาพของยุคพันปีว่าดีพร้อมทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณ มันจะเป็นช่วงเวลาแห่งสันติสุข (มีคาห์ 4:2-4; อิสยาห์ 32:17-18); ความชื่นชมยินดี (อิสยาห์ 61:7,10); การเล้าโลมใจ (อิสยาห์ 40:1-2); และจะไม่มีความยากจน (อาโมส 9:13-15) หรือโรคภัยไข้เจ็บ (โยเอล 2:28-29) พระคัมภีร์ยังบอกอีกด้วยว่ามีแต่ผู้เชื่อเท่านั้นที่จะได้เข้าไปอยู่ในราชอาณาจักรพันปี เพราะอย่างนี้ มันจึงจะต้องมีช่วงเวลาแห่งความชอบธรรมเต็มที่ (มัทธิว 25:37; สดุดี 24:3-4); ความเชื่อฟัง (เยเรมีย์ 31:33); ความบริสุทธิ์ศักดิสิทธิ์ (อิสยาห์ 35:8); ความจริง (อิสยาห์ 65:16); และความเต็มบริบูรณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โยเอล 2:28-29). พระคริสต์จะทรงครอบครองในฐานะกษัตริย์ (อิสยาห์ 9:3-7; 11:1-10), โดยมีวงศ์วานของกษัตริย์ดาวิดเป็นผู้คอยสอดส่องดูแล (เยเรมีย์ 33:15,17,21; อาโมส 9:11). ขุนนางและเจ้าผู้ครองนครก็จะครอบครองด้วย (อิสยาห์32:1; มัทธิว 19:28) กรุงเยรูซาเล็มจะเป็นศูนย์กลางแห่ง ?การเมือง? ของโลก (เศคาริยาห์ 8:3)

หนังสือวิวรณ์ 20:2-7 ได้บอกระยะเวลาที่แน่นอนของอาณาจักรพันปีเอาไว้ ถึงแม้ว่าข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้บอก ก็ยังมีข้อพระคัมภีร์อื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วนที่บอกชัดเจนถึงระยะเวลาแห่งการครอบครองของพระเมสสิยาห์บนโลกนี้ พันธสัญญาและพระสัญญาต่าง ๆ ของพระเจ้าที่จะสำเร็จลงเมื่ออาณาจักรนี้มาถึงในอนาคตตามที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไม่มีอะไรที่มั่นคงพอที่จะทำให้เราปฏิเสธความเข้าใจเกี่ยวกับอาณาจักรพันปีและระยะเวลา 1000 ปีนี้ได้


คัดลอกจาก http://www.elhijodedios.com/Thai/Thai-millennium.html