Select Page

maslow-model

ความต้องการทางด้านกายภาพ (Physical)

ความต้องการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางกายภาพและการป้องกันการคุกคาม รวมถึงการป้องกันต่อการรุกรานต่อชีวิตและทรัพย์สิน และการปกป้องจากสภาวะแวดล้อมต่างๆของลม ฟ้า อากาศ ร้อน หนาว เป็นต้น?ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองที่ถูกต้องความต้องการเหล่านี้?จะส่งผลให้ร่างกายเกิดอันตราย เจ็บป่วย หรือล้มตาย

 

ความต้องการทางด้านสรีรศาสตร์ (hysiological)

ร่างกายของมนุษย์ต้องการสารอาหารต่างๆที่เหมาะสมและเพียงพอ เมื่อเกิดบาดเจ็บขึ้นร่างกายต้องการการซ่อมแซม ซึ่งโดยปกติร่างกายของมนุษย์มีความสามารถในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เป็นอย่างดี (โดยเฉพาะในช่วงวัยหนุ่มสาว) นอกเหนือความต้องการสารอาหารที่พอเพียง ยังมีความต้องการด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์เมือมีความจำเป็นอีกด้วย ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้คนที่มีร่างกายที่แข็งแรงจะทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐาน และคนที่อ่อนแออาจจะล้มป่วยหรือเสียชีวิตได้

 

ความต้องการทางด้านจิตใจ (Psychological)

จิตใจเป็นสิ่งที่ต้องการการปกป้อง และต้องการสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและให้ความรู้สึกปลอดภัย จิตใจก็เหมือนกับร่างการที่อาจจะถูกคุกคามจากการโจมตีทางกายภาพ จากวัตถุสิ่งของต่างๆ หรืออาจจะถูกโจมตีทางด้านอารามณ์ความรู้สึก ซึ่งการคุกคามทั้งสองด้านนำไปสู่การแตกสลายของจิดใจของมนุษย์ได้ เพื่อป้องกันจิตใจของมนุษย์จึงต้องสร้างเครื่องป้องกันทั้งทางด้านวัตถุหรือกายภาพและเครืองป้องกันทางด้านจิตวิทยาหรืออารมณ์ความรู้สึก

 

ความต้องการทางด้านสังคม (Social)

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม และได้เรียนรู้และพัฒนาการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มมาหลายพันปี การอยู่ร่วมกันช่วยในการอยู่รอดของมนุษยชาติได้ดีกว่า ดังนั้นเราจึงมีการสร้างความต้องการในการอยากอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และความต้องการในการเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น?ซึ่งเริ่มต้นจากภายในครอบครัวและแผ่กระจายไปทั่งสังคม ถ้าความต้องการทางด้านสังคมไม่ได้รับการตอบสนองจะทำให้เรารู้สึกถูกทอดทิ้งหรือรู้สึกโดดเดี่ยว และนี้เป็นพลังในการบังคับคนให้อยู่ในสังคมอย่างมีระเบียบ

 

ความต้องการทางด้านอารมณ์ (Emotional)

มนูษย์ก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นที่อารมณ์มีส่วนสำคัญในการผลักด้นให้เกิดการกระทำเพื่อการตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่ชอบและสิ่งที่ชอบ อารมณ์ของเรากำหนดให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ชอบหรือทำให้เกิดความเจ็บปวด และแสวงหาหรือทดลองสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน อารมณ์ของการชอบหรือไม่ชอบเป็นแรงในการผลักดันชีวิตของเราหรือเป็นตัวกำหนดทิศทางในการ?”มุ่งไปหา”หรือ “หลีกออกห่าง” จากสิ่งต่างๆ

 

ความต้องการทางด้านความรอบรู้ (Intellectual)

เรามีความต้องการสิ่งหนึ่งที่จะมีความสามารถในการคิดและในการสร้างจินตนาการ ความรอบรู้และสติปัญญาของเราชักจูเราให้สนใจในการแสวงหาคำตอบของสิ่งลึกลับหรือแก้ปริศนาต่างๆ มันดูเหมือนว่าการแหวงหาความรู้และสติปัญญาเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนมากกว่าสิ่งอื่นๆ การแสวงหาความรู้และสติปัญญาเป็นส่วนหนึงของพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ ซึงเปรียนเทียบได้กับการทำให้เกิดแรงจูงใจ

 

ความต้องการทางด้านการศึกษา (Educational)

มนุษย์มีความต้องการในการเรียนรู้ ในระดับพื้นฐานจะช่วยให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม และหลีกเลี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ และการเรียนรู้ยังช่วยให้เราพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้น? สมองของเราจะให้รางวัลในการเรียนด้วยสร้าง ยากระตุ้นหัวใจ (dipomine) ที่เป็นยาตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น

 

ความอยากรู้อยากเห็น และความน่าเบื่อหน่าย กำลังกระตุ้นให้อารมณ์ของเราแสวงหาความพึงพอใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ความต้องการให้การศึกษาเป็นตัวป้อนให้เกิดความต้องการในการแสวงหาความรู้และสติปัญญา

 

ความต้องการทางด้านจิตวิญญาณ (Spiritual)

เป็นสิ่งทีอาจกล่าวได้ว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดของความต้องการของมนุษย์ ที่จะแสวงหาผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดในจักรวาลหรือได้รับการยอมรับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนยกย่อง ดังนั้นมนุษย์จึงมีการสวดมนต์ อธิษฐาน ภาวนา และแสวงหาความใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพื่อนำตนเองไปสู่นิพพาน

 

สรุป การทำความเข้าใจในความต้องการทั้ง 8 ด้านที่มีในตัวของมนุษย์ช่วยให้เราสามารสร้างการสือสารหรือบทสนทนาได้อย่างเหมาะสม