Select Page
Man Cultivating Rice January 1, 2000 Guilin, Guangxi Zhuangzu Autonomous Region, China

Man Cultivating Rice January 1, 2000 Guilin, Guangxi Zhuangzu Autonomous Region, China

การผสมปุ๋ยใช้เอง ทำให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรหลาย อย่าง เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย , ลดน้ำหนักปุ๋ยที่จะต้องขนไปใส่ในไร่นาสวน , ลดแรงงานในการหว่านปุ๋ย
แต่เกษตรกรยังได้เนื้อธาตุปุ๋ย ใส่ในพืชได้ครบถ้วนตามต้องการ

ตารางสำเร็จรูปในการผสมปุ๋ยไว้ใช้เอง

สูตรปุ๋ยที่ต้องการ น้ำหนักปุ๋ย (กก.) แม่ปุ๋ยที่จะใช้ผสม (กก.)
8-46-0 46-0-0 0-0-60
16-20-0 25 11 5
50 22 9
100 44 18
15-15-15 25 8 5 6
50 17 10 13
100 33 20 25
3-10-30 25 5 12
50 11 25
100 22 50
20-20-0 25 11 7
50 22 14
100 44 27
16-16-8 25 9 6 4
50 18 11 7
100 35 22 14
12-24-12 25 13 2 5
50 26 3 10
100 52 6 20
13-13-21 25 7 4 9
50 15 9 18
100 29 17 35
20-10-10 25 5 9 4
50 11 18 9
100 22 35 17
14-14-21 25 8 5 9
50 15 10 18
100 30 19 35
9-24-24 25 13 10
50 26 20
100 52 40
20-10-30 25 5 9 4
50 11 18 8
100 22 35 17
21-7-14 25 4 10 6
50 8 20 12
100 16 40 24
16-8-14 25 4 7 6
50 9 14 12
100 18 28 24
25-7-7 25 4 12 3
50 8 24 6
100 16 48 12
10-10-20 25 5 3 8
50 11 7 17
100 22 14 34

ที่มา : http://www.doae.go.th/library/html/detail/fertilizer/index.html?