Select Page

“ปริศนาธรรม” เป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงยิ่ง และเป็นที่นิยมชมชอบของมหาชนทั่วโลกมากที่สุดเล่มหนึ่ง แม้ว่า จอห์น บันยัน ได้เขียนขึ้นเป็นแนวทาง ในการสั่งสอนคริสเตียน ในยุค ของเขา ซึ่งเป็นเวลาเกือบสามร้อยปีมาแล้วก็ตาม แต่หนังสือเล่มนี้ก็ยังคงคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ คริสเตียนในปัจจุบัน นี้ไม่ผิดแผกไปจากในสมัยโน้น เลย

หนงัสือเล่มนี้มิได้จำกัดว่า เหมาะสมสำหรับกาลเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเหมาะสมสำหรับประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ เหตุการณ์ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้เป็นภาพพจน์สะท้อนให้เห็นถึง ประสบการณ์ของคริสเตียน ในทุกประเทศและทุกยุคทุกสมัย หนังสือเรื่องนี้เล่าถึงความยากลำบากยากแค้น และความชื่นชมยินดีของคริสเตียน ในการเดินทางจากเมืองแห่งความพินาศ (โลกนี้) ไปสู่เมืองบรมสุขเกษม (สวรรค์) ทำให้เราพลอยรู้สึกเศร้าสลดใจไปกับเขา ในเวลาที่เขาต้องดิ้นรนเพื่อให้พ้น จากหลุมใจสลด โดยที่มีสัมภาระแห่งความผิดบาปอัน หนักอึ้งผูกติดบนหลัง และพลอยรู้สึกชื่นชมยินดี ไปกับเขา เมื่อภาระนั้น หลุดออกจากตัวของเขา ที่ไม้กางเขน เราพลอยรู้สึกอกสั่นขวัญ แขวนไปกับเขาตลอดเวลาที่เขาเดินผ่านหุบเขาเงามรณะและในยามที่เขาตกอยู่ในอำนาจของยักษ์โศกะที่ชั่วร้าย เราพลอยมีความหวังไปกับ เขาด้วย ขณะที่เขาแลเห็นเมืองบรมสุขเกษมและยินดีกับเขา เมื่อเขาสามารถข้าม
แม่น้ำไปได้และไดเ้ข้าสู่เมืองบรมสุขเกษมอัน สวยงามนั้น

จอห์น บันยัน ผู้เขียนหนังสือเรื่องนี้เกิดเมื่อปี 1628 ที่ตำบล เอลสะโทว์ในประเทศอังกฤษ บิดาเป็นช่างบัดกรี ที่ยากจน และตัวเขาเองก็ประกอบอาชีพนี้เจริญรอยตามบิดา หลังจากที่ได้แต่งงานในปี 1649 แล้ว ภรรยาของเขาก็ได้เล่าใหเ้ขาฟัง ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในทาง ศาสนา ทำใหเ้ขารู้สึกตัวว่า เป็นคนบาป และต้องต่อสู้กับ ภาวะจิตใจเป็นเวลาถึงสี่ปีเศษ แต่ด้วยการช่วยเหลือของภรรยา เขาจึงมีความเชื่อในองค์พระผู้ช่วยให้รอดอย่างมั่นคง

ในปี 1660 จอห์น บันยัน ถูกจับในข้อหา เทศนาสั่งสอนประชาชนโดยไม่มีใบอนุญาต และ แม้วา่ ต่อมาเขาจะถูกตักเตือนในเรื่องนี้อีก แต่เขาก็ยังคงเทศนาต่อไปอีก โดยมิได้หยุดยั้ง  เขาถูกจับอีกคร้ังหนี่งใน 1661 และถูกจองจำ ไว้ในเรือนจา เมืองเบ้ดฟอร์ด

จอห์น บันยัน ได้ร้บการปลดปล่อยเมื่อปี 1672 อันเป็นระยะเวลาที่ทางราชการอนุญาต ให้ผู้ประกาศทั้งหลายเทศนาสั่งสอนแก่ประชาชนได้ แต่กฎหมายก็ยังคงไม่เปิดโอกาสแก่ผู้ประกาศที่เป็นกลางไม่ยอมถือนิกายใด ดังนั้น เขาจึงถูกจับและถูกจับจองจำอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาหกเดือน ที่คุกเมือง เบ้ดฟอร์ดและที่นี่เองเขาได้เขียนหนังสือเรื่อง ปริศนาธรรม อันลือชื่อของเขาขึ้น

นอกเหนือจากพระคริสตธรรมคัมภีร์แล้ว หนังสือเรื่อง ปริศนาธรรม นับได้ว่า เป็นหนังสือที่มีผู้แปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากที่สุด ยิ่งกว่า เรื่องใด ๆ


ใส่ Subtitles โดย Dr Ker Ministry
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : http://www.Facebook.com/DrKerMimistry