Select Page

คำเทศนา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2015 โดย อ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ
ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ

หัวข้อ: กำลังที่ยิ่งใหญ่ในวันยากลำบาก
ข้อพระคัมภีร์: 2โครินธ์1:1-11
ชุดคำเทศนา: 2โครินธ์

1. สรรเสริญพระเจ้า
2. รับการหนุนใจจากพระเจ้า
3. หนุนใจผู้อื่นต่อไป
4. มีความหวังในพระเจ้า

 

เสียงคำสอน

 

ดูบน Youtube


ขอขอบคุณ : อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ

ท่านสามารถรับชมคำเทศนา บรรยากาศนมัสการ บทเพลงนมัสการ และสาระประโยชน์อื่นๆ ได้ในเว็บไซต์ www.NexusForJesus.com
หรือ subscribe ใน youtube เพื่อรับคำเทศนาและบรรยากาศนมัสการทุกสัปดาห์