Select Page

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 27 “หญิงพรหมจารีย์10คน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

ตอนที่ 27 “หญิงพรหมจารีย์10คน” (18 นาที) “มีบางคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียน แต่เกือบจะได้เข้าสวรรค์” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 27 “หญิงพรหมจารีย์10คน” (18 นาที) วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 26 “สวนองุ่นและคนเช่า” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

ตอนที่ 26 “สวนองุ่นและคนเช่า” (18 นาที) “คำอุปมาที่คำพยากรณืในคำอุปมานี้เกิดขึ้นเป็นจริงแล้ว” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 26 “สวนองุ่นและคนเช่า” (18 นาที) วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 20:12-16” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ตนที่ซื่อสัตย์ แม้แต่ลูกหลานของเขาก็ยังได้รับพระพรเพราะเขา” บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 20:5-11” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018 คจ.ข่าวประเสริฐฝาง   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 23 “สหายยามเที่ยงคืน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

ตอนที่ 23 “สหายยามเที่ยงคืน” (10นาที) “ขนาดเพื่อนที่ไม่มีน้ำใจ ยังทนไม่ได้เมื่อถูกรบเร้า มีหรือที่พระเจ้าผู้ทรงรักและเมตตาเรา จะทนได้ ไม่ตอบคำอธิษฐานของเรา เมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 23 “สหายยามเที่ยงคืน” (10นาที)...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 22 “หญิงม่ายและผู้พิพากษาอธรรม” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

ตอนที่ 22 “หญิงม่ายและผู้พิพากษาอธรรม” (14 นาที) “พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราอย่างแน่นอนในเวาของพระองค์” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 22 “หญิงม่ายและผู้พิพากษาอธรรม” (14 นาที) วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย  ...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 21 “ชาวสะมาเรียใจดี” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

ตอนที่ 21 “ชาวสะมาเรียใจดี” (13นาที) “ความจริงแล้ว เรื่องชาวสะมาเรียใจดี ไม่ได้สอนให้รักและมีเมตตาต่อเพื่อนบ้าน” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ ตอนที่ 21 “ชาวสะมาเรียใจดี” (13นาที) วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย  ...