Select Page

ยาสามัญประจำบ้าน ดำเนินชีวิตประจำวันตามพระวจนะของพระเจ้า

1. เมื่ออยู่ในความทุกข์โศกเศร้ามัวหมอง…. อ่าน อิสยาห์ 20
2. เมื่อได้รับการทดลองให้กระทำผิด…. อ่าน สดุดี 139
3. เมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ในชีวิต…. อ่าน สดุดี 46
4. เมื่อรู้สึกท้อถอย…. อ่าน สดุดี 23
5. เมื่อรู้สึกเบื่อหน่าย …. อ่าน สดุดี 103,104 และ โยบ 38-39
6. เมื่อธุรกิจประสบปัญหา…. อ่าน สดุดี 37
7. เมื่อรู้สึกเปล่าเปลี่ยวหวาดกลัว…. อ่าน สดุดี 27
8. เมื่อเกิดความวิตกกังวลถึงผู้ที่ท่านรัก…. อ่าน สดด.107
9. เมื่อวางแผนทำงบประมาณการใช้จ่าย…. อ่าน ลูกา 19
10. เมื่อต้องการความสำเร็จในการร่วมงานกับมิตรสหาย…. อ่าน โรม 12
11. เมื่อเจ็บป่วย…. อ่าน สดุดี 91
12. เมื่อออกจากบ้านไปทำงานหรือเดินทางไกล…. อ่าน สดุดี 121
13. เมื่อรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลีย…. อ่าน มัทธิว 11:28-30 และโรม 8:31-39
14. เมื่อรู้สึกเจ็บปวด…. อ่าน 1 ทิโมธี 3
15. เมื่อมิตรสหายต่อว่า ติเตียน…. อ่าน 1 โครินทร์ 12
16. เมื่อต้องการสันติสุขในจิตใจ…. อ่าน ยอห์น 14
17. เมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งให้ทำงานรับผิดชอบตำแหน่งใหญ่โต…. อ่าน โยชูวา 1
18. เมื่อประสบความสูญเสีย …. อ่าน 1 โครินทร์ 15 และ วิวรณ์ 21
19.เมื่อมีปัญหาเรื่องความไว้วางใจ…. อ่าน ฮีบรู 11


ขอขอบคุณผู้ที่รวบรวมขึ้นมา … ขอพระเจ้าอวยพรท่าน