Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 3:25) { กองเชียร์ }

25เกิด​การ​โต้‍เถียง​กัน​ขึ้น ระหว่าง​สา‌วก​ของ​ยอห์น​และ​ยิว​ผู้‍หนึ่ง เรื่อง​การ​ชำระ​มล‌ทิน

[แนวคิด] :
– เมื่อทุกอย่างกำลังไปได้สวย กองเชียร์ก็เริ่มทำงาน
– เกิดการโต้เถียงเรื่องการชำระมลทิน(ดูจากบริบทน่าจะหมายถึง เรื่องการบัพติศมาในน้ำ ของยอห์นหรือของพระเยซู ของใครเจ๋งกว่ากัน)
– การขัดแย้งที่ดูเหมือนจะสร้างปัญหา แต่ในข้อต่อมา สิ่งนี้กลับนำการถวายพระเกียรติมาแด่พระเยซู(ยน.3:27-30)

[ประยุกต์ใช้] :
– ระวังกองเชียร์
– พระเจ้าทรงสามารถ ใช้สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่ดี เพื่อให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้เสมอ