Select Page
เราแต่ละคนเคยผิดพลาดไปในหลายอย่าง และความพลาดเหล่านั้นมักส่งผลกระทบต่อเราเสมอไม่มากก็น้อย สำหรับบางคนที่เคยผิดพลาดในการล่วงประเวณี ผลนั้นมักรุนแรงและอาจต่อเนื่องมาจนถึงชีวิตของเราในปัจจุบัน
ผลของความผิดพลาดนั้นอาจทำให้เกิด
ผลกระทบต่อครอบครัว เกิดรอยร้าวขึ้นในครอบครัว เกิดความขมขื่น ความไม่ไว้ใจ ความเครียดแค้นชิงชัง หรือถึงกับความแตกหักในครอบครัว (ซึ่งเรื่องนี้ซับซ้อนเกินไป ไม่ขอกล่าวในที่นี้…โดยคำอธิษฐาน ความรัก และการให้อภัย…จะเยียวยาได้)
ผลกระทบต่อชีวิตผู้นั้น ทางร่างกาย จิตใจ หรือ จิตวิญญาณ มีผลทำให้ร่างกายทรุดโทรม จิตใจห่อเหี่ยว จิตวิญญาณแห้งผาก
1คร. 6:16 ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนที่ผูกพันกับหญิงโสเภณีก็เป็นร่างกายเดียวกับนาง? เพราะว่ามีคำกล่าวไว้ว่า “เขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน”
พระคัมภีร์สอนว่า เมื่อไปหลับนอน(มีเพศสัมพันธ์)กับใคร เราก็กลายเป็นเนื้อเดียวกันกับคนนั้น
คิดดูสิ ถ้านส. A นอนกับ นาย ก. แต่ นาย ก. เคยไปนอนกับ นส.B ,นส.C ,นส.D มาแล้ว
ขณะเดียวกัน นส.B ก็เคยนอนกับ นาย ข. นาย ค. นาย ง.
ส่วน นส.C ก็เคยนอนกับ นาย จ. นาย ฉ. นาย ช.
ส่วน นส.D ก็เคยนอนกับ นาย ซ. นาย ฌ. นาย ญ. ฯลฯ
คิดดูสิ ถ้าประโยคนี้เป็นจริง “คนที่ผูกพันกับหญิงโสเภณีก็เป็นร่างกายเดียวกับนาง” มันจะพันกันเละขนาดไหน !!!
(ในความเป็นจริงอาจเละกว่านี้เยอะ)
ด้วยเหตุนี้ บาปแห่งการล่วงประเวณีจึงเป็นบาปที่อันตรายและส่งผลกระทบรุนแรง อย่างต่อเนื่องในชีวิตของผู้คนมากมาย
ถ้าเราเคยผิดพลาดพลั้งไปในการล่วงประเวณี เราจะหยุดผลกระทบข้างต้นนี้ได้อย่างไร?
1. สารภาพบาปนั้นต่อพระเจ้า(แม้ท่านจะเคยสารภาพบาปนั้นมาหลายครั้งแล้วก็ตาม แต่หากวันนี้ยังรู้สึกฟ้องผิดในเรื่องนั้นอยู่ จงสารภาพอีกครั้ง)
“ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอสารภาพ ในอดีตที่ผ่านมาข้าพระองค์ได้ทำผิด ได้ล่วงประเวณี ข้าพระองค์ขอยอมรับผิด ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยบาปผิดแห่งการล่วงประเวณีของข้าพระองค์ด้วยเถิด ขอทรงชำระข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้สะอาด ขอถวายชีวิตของข้าพระองค์เป็นของพระองค์ผู้เดียวตลอดไป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน ”
2. รับการอภัยจากพระเจ้าด้วยความเชื่อ …จงเชื่ออย่างไม่สงสัยว่า พระเจ้าไม่โกหก พระเจ้าจะรักษาสัญญา พระองค์ยกบาปเขาเราทิ้งไปแล้ว พระองค์ล้างชำระเราให้ขาวสะอาดเหมือนใหม่แล้ว โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
1ยน. 1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น
“ในนามพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ พระองค์ทรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า วันนี้ บาปของข้าพเจ้าได้รับการอภัยแล้ว วันนี้ช้าพเจ้าสะอาดแล้ว ขอบคุณพระเยซู สรรเสริญพระเยซู อาเมน”
3. ยกโทษให้กับตนเอง พระเจ้ายกโทษให้เราแล้ว เราเองก็ไม่มีสิทธิที่จะถือโทษหรือปรับโทษตัวเราเองอีกต่อไป
รม. 8:33 ใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้ว
“ในพระนามพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าของยกโทษให้กับตัวเอง ในความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมา ในพระนามพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าไม่ถือโทษตัวเองอีกต่อไป เพราะพระเยซูคริสต์ทรงยกบาปให้ข้าพเจ้าแล้ว ในพระนามพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเป็นคนใหม่แล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ อาเมน”
4. อธิษฐานตัดสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่ถูกต้อง ในอดีตที่ผ่านมา
คส. 2:14 พระองค์ทรงฉีกกรมธรรม์ซึ่งได้ผูกมัดเราด้วยบัญญัติต่างๆ ซึ่งขัดขวางเรา และได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้นโดยทรงตรึงไว้ที่กางเขน
[ตอนนี้พูดถึง พระเยซูทรงฉีกกรมธรรม์ที่ผูกมัดเรา ในที่นี้หมายถึง ธรรมบัญญัติต่างๆ แต่โดยส่วนตัวผมเชื่อว่า น่าจะสามารถประยุกต์ใช้รวมทั้งคำแช่งสาปต่างๆ และผลกระทบฝ่ายวิญญาณจากความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาด้วย]
“ในพระนามพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าขอตัดสัมพันธ์กับการเคยมีเพศสัมพันธ์กับ………. ในพระนามพระเยซูคริสต์ ขอประกาศว่าความสัมพันธ์นี้เป็นโมฆะ จะไม่มีอิทธิพล จะไม่มีผลต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป ในนามพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเป็นคนใหม่แล้ว ผลแห่งการล่วงประเวณีนั้น จะไม่สามารถมีผลต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน”
[หมายเหตุ : โดยส่วนตัวผมเชื่อว่า เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้ว เราเป็นคนใหม่ในทันที แต่จากประสบการณ์พบว่า สำหรับหลายคน ความเชื่อมั่นเช่นนั้นไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง จนกว่าเขาได้ประกาศออกมาด้วยปากของเขาเอง ดังนั้นการได้ประกาศตัดสัมพันธ์เช่นนี้ จึงเป็นประโยชน์มากสำหรับคนเหล่านั้น]
5. นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วินาทีใดก็ตาม ที่มารซาตาน ยิงลูกศรเพลิงห่งความสงสัย แห่งการฟ้องผิด แห่งการกล่าวโทษ เข้ามาในความคิดของเรา เกี่ยวกับความผิดพลาดในอดีตเรื่องนี้ เราก็แค่ทำง่ายๆ พูดกับตัวเองว่า
“ฉันรับการอภัยแล้ว พระเยซูอภัยให้ฉันแล้ว ขอบคุณพระเยซู”
แล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไป ด้วยความชื่นชมยินดีและชื่นบานในพระเยซูคริสต์

บทความโดย :  ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

Dr Ker Ministry
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : http://www.Facebook.com/DrKerMinistry